اطلاعیه اتاق صمت در خصوص بررسی اصلاح آئین نامه اجرایی ماده 61 قانون موانع تولید رقابت پذیر

اطلاعیه اتاق صمت در خصوص بررسی اصلاح آئین نامه اجرایی ماده 61 قانون موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور فایل کامل را از اینجا دانلود کنید

اطلاعیه اتاق صمت در خصوص بررسی اصلاح آئین نامه اجرایی ماده 61 قانون موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

فایل کامل را از اینجا دانلود کنید