اطلاعیه تمدید مهلت ارائه مستندات برای صادرکنندگان کالا از محل پوانه ورود موقت تا پایان سال 1400

اطلاعیه تمدید مهلت ارائه مستندات برای صادرکنندگان کالا از محل پوانه ورود موقت تا پایان سال1400 فایل پیوست    

اطلاعیه تمدید مهلت ارائه مستندات برای صادرکنندگان کالا از محل پوانه ورود موقت تا پایان سال1400

فایل پیوست