اطلاعیه خانه صمت درباره رویکرد های تحول ساختاری نظام توزیع مالزی

اطلاعیه خانه صمت درباره رویکرد های تحول ساختاری نظام توزیع مالزی و جایگاه سیاست گذاری اشتغال در برنامه هفتم توسعه فایا کامل را از اینجا دانلود کنید

اطلاعیه خانه صمت درباره رویکرد های تحول ساختاری نظام توزیع مالزی و جایگاه سیاست گذاری اشتغال در برنامه هفتم توسعه

فایا کامل را از اینجا دانلود کنید