اطلاعیه خانه صمت درباره کمپین هم اتاقی به منظور پاکسازی حاشیه رودخانه کن

اطلاعیه خانه صمت درباره کمپین هم اتاقی به منظور پاکسازی حاشیه رودخانه کن با حضور ریاست و مدیر کل و اعضای محترم هیئت رئیسه اتاق تهران فایل کامل را از اینجا دانلود کنید

اطلاعیه خانه صمت درباره کمپین هم اتاقی به منظور پاکسازی حاشیه رودخانه کن با حضور ریاست و مدیر کل و اعضای محترم هیئت رئیسه اتاق تهران

فایل کامل را از اینجا دانلود کنید