اطلاعیه خانه صمت درخصوص ابلاغیه مصوبات یکصدو پنجاه وپنجمین تا یکصدو شصت ودومین جلسه ستادتسهیل

اطلاعیه خانه صمت در خصوص ابلاغیه مصوبات یکصد و پنجاه و پنجمین تا یکصدو شصت و ذومین جلسه دبیرخانه ستاد تسهیل فایل کامل را از اینجا دانلود کنید

اطلاعیه خانه صمت در خصوص ابلاغیه مصوبات یکصد و پنجاه و پنجمین تا یکصدو شصت و ذومین جلسه دبیرخانه ستاد تسهیل

فایل کامل را از اینجا دانلود کنید