اطلاعیه خانه‌ صمت درخصوص حمایت از کسب وکارباموضوع بند(ب)ماده12قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه

اطلاعیه خانه صمت ایران در رابطه با حمایت از کسب و کار با موضوع بند (ب) ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور از ایجا دانلود کنید

اطلاعیه خانه صمت ایران در رابطه با حمایت از کسب و کار با موضوع بند (ب) ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

از ایجا دانلود کنید