اطلاعیه خانه صمت درخصوص مقایسه مفاداصلاحی مواد قانون اجرای سیاست ها کلی اصل 44 قانون اساسی پیشنهادی

اطلاعیه خانه صمت در خصوص مقایسه مفاد اصلاحی مواد قانون اجرای سیاست ها کلی اصل 44 قانون اساسی پیشنهادی به کمیسیون اقتصاد هیئت دولت فایل کامل را از اینجا دانلود کنید

اطلاعیه خانه صمت در خصوص مقایسه مفاد اصلاحی مواد قانون اجرای سیاست ها کلی اصل 44 قانون اساسی پیشنهادی به کمیسیون اقتصاد هیئت دولت

فایل کامل را از اینجا دانلود کنید