اطلاعیه خانه صمت در خصوص دعوتنامه حضور در نشست ارائه کتاب روایت و کنش جمعی

اطلاعیه خانه صمت در خصوص دعوتنامه حضور در نشست ارائه کتاب روایت و کنش جمعی فایل کامل را از اینجا دانلود کنید

اطلاعیه خانه صمت در خصوص دعوتنامه حضور در نشست ارائه کتاب روایت و کنش جمعی

فایل کامل را از اینجا دانلود کنید