اطلاعیه خانه صنعت، معدن و تجارت ایران درباره اجرای مواد 24 و 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

اطلاعیه خانه صنعت، معدن و تجارت ایران درباره اجرای مواد 24 و 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

اطلاعیه خانه صنعت، معدن و تجارت ایران درباره اجرای مواد 24 و 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار