اطلاعیه درخصوص برگزاری دومین رویداد «کارآفرینان بزرگ چگونه می‌اندیشند»

اطلاعیه درخصوص برگزاری دومین رویداد «کارآفرینان بزرگ چگونه می‌اندیشند» فایل پیوست

اطلاعیه درخصوص برگزاری دومین رویداد «کارآفرینان بزرگ چگونه می‌اندیشند»

فایل پیوست