اطلاعیه درخصوص برگزاری همایش هوش مصنوعی، انسان طبیعی و روابط عمومی

اطلاعیه درخصوص برگزاری همایش هوش مصنوعی، انسان طبیعی و روابط عمومی فایل پیوست

اطلاعیه درخصوص برگزاری همایش هوش مصنوعی، انسان طبیعی و روابط عمومی

فایل پیوست