اطلاعیه شرکت صنایع پتروشیمی ایران درباره صورتجلسه یکصد و دوازدهمین جلسه کمیته تخصصی پتروشیمی

اطلاعیه شرکت صنایع پتروشیمی ایران درباره صورتجلسه یکصد و دوازدهمین جلسه کمیته تخصصی پتروشیمی فایل کامل را از اینجا دانلود کنید

اطلاعیه شرکت صنایع پتروشیمی ایران درباره صورتجلسه یکصد و دوازدهمین جلسه کمیته تخصصی پتروشیمی

فایل کامل را از اینجا دانلود کنید