اطلاعیه شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران در خصوص صورتجلسه یکصد و سیزدهمین جلسه کمیته تخصصی پتروشیمی

اطلاعیه شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران در خصوص صورتجلسه یکصد و سیزدهمین جلسه کمیته تخصصی پتروشیمی فایل کامل را از اینجا دانلود کنید

اطلاعیه شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران در خصوص صورتجلسه یکصد و سیزدهمین جلسه کمیته تخصصی پتروشیمی

فایل کامل را از اینجا دانلود کنید