اطلاعیه شرکت ملی پتروشیمی ایران دررابطه بامصوبه کمیته تخصصی پتروشیمی درخصوص واردات وعرضه تلفیقی 2EH

اطلاعیه شرکت ملی پتروشیمی ایران در رابطه با مصوبه کمیته تخصصی پتروشیمی در خصوص واردات و عرضه تلفیقی 2EH فایل کامل را از اینجا دانلود کنید

اطلاعیه شرکت ملی پتروشیمی ایران در رابطه با مصوبه کمیته تخصصی پتروشیمی در خصوص واردات و عرضه تلفیقی 2EH

فایل کامل را از اینجا دانلود کنید