اطلاعیه وزارت صمت در خصوص الزام به ثبت اطلاعات برنامه ماهیانه تولید در سامانه جامع تجارت

اطلاعیه وزارت صمت در خصوص الزام به ثبت اطلاعات برنامه ماهیانه تولید در سامانه جامع تجارت فایل کامل را از اینجا دانلود کنید

اطلاعیه وزارت صمت در خصوص الزام به ثبت اطلاعات برنامه ماهیانه تولید در سامانه جامع تجارت

فایل کامل را از اینجا دانلود کنید