اطلاع رسانی برگزاری دومین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در کراچی،

تصویر نامه  امور خارجه درخصوص اطلاع رسانی برگزاری دومین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در کراچی، دریافت فایل پیوست 

تصویر نامه  امور خارجه درخصوص اطلاع رسانی برگزاری دومین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در کراچی،

دریافت فایل پیوست