افزایش یکپارچه قیمت‌های پایه

به گزارش اینپیا، میانگین هفتگی دلار نیمایی برای محاسبه قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی در روز یکشنبه 19 بهمن ماه 232.686 ریال بود و طی این هفته با 2.286 ریال افزایش به 234.962 ریال در تاریخ یکشنبه 26 بهمن رسید که نشان از افزایشی حدود از 0.98 درصد دارد

به گزارش اینپیا، میانگین هفتگی دلار نیمایی برای محاسبه قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی در روز یکشنبه 19 بهمن ماه 232.686 ریال بود و طی این هفته با 2.286 ریال افزایش به 234.962 ریال در تاریخ یکشنبه 26 بهمن رسید که نشان از افزایشی حدود از 0.98 درصد دارد