افزایش یکپارچه قیمت‌های پایه

به گزارش اینپیا، میانگین هفتگی دلار نیمایی برای محاسبه قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی در روز یکشنبه ۱۹ بهمن ماه ۲۳۲٫۶۸۶ ریال بود و طی این هفته با ۲٫۲۸۶ ریال افزایش به ۲۳۴٫۹۶۲ ریال در تاریخ یکشنبه ۲۶ بهمن رسید که نشان از افزایشی حدود از ۰٫۹۸ درصد دارد

به گزارش اینپیا، میانگین هفتگی دلار نیمایی برای محاسبه قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی در روز یکشنبه ۱۹ بهمن ماه ۲۳۲٫۶۸۶ ریال بود و طی این هفته با ۲٫۲۸۶ ریال افزایش به ۲۳۴٫۹۶۲ ریال در تاریخ یکشنبه ۲۶ بهمن رسید که نشان از افزایشی حدود از ۰٫۹۸ درصد دارد