امه خانه صنعت معدن و تجارت استان تهران در خصوص بحران کم آبی و ضرورت کاهش برداشت آب های زیرزمینی

نامه خانه صنعت معدن و تجارت استان تهران در خصوص بحران کم آبی و ضرورت کاهش برداشت آب های زیرزمینی به انضمام لیست تصفیه خانه های فاضلاب استان تهران که آمادگی تبدیل پساب قابل واگذاری به صنایع را دارند دریافت فایل پیوست 

نامه خانه صنعت معدن و تجارت استان تهران در خصوص بحران کم آبی و ضرورت کاهش برداشت آب های زیرزمینی به انضمام لیست تصفیه خانه های فاضلاب استان تهران که آمادگی تبدیل پساب قابل واگذاری به صنایع را دارند

دریافت فایل پیوست