انتخاب نمایندگان انجمن ملی پلیمر ایران برای حضور در جلسات کارگروه مهندسی پلیمر وزارت علوم

گفتنی است ، در پی درخواست انجمن ملی پلیمر ایران از وزارت علوم ،تحقیقات و فن آوری برای حضور نماینده در جلسات کارگروه مهندسی پلیمر، این وزارتخانه پاسخ مثبت داد.

جلسه کمیسیون آموزش انجمن ملی پلیمر ایران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی انجمن ملی پلیمر ایران، محور اصلی این جلسه  معرفی پنج  کارشناس آموزش از انجمن جهت حضور در جلسات کارگروه مهندسی پلیمر وزارت علوم وتحقیقات و فناوری بود.

گفتنی است ، در پی درخواست انجمن ملی پلیمر ایران از وزارت علوم ،تحقیقات و فن آوری برای حضور نماینده در جلسات کارگروه مهندسی پلیمر، این وزارتخانه پاسخ مثبت داد.

بر این اساس از انجمن ملی پلیمر ایران دعوت شده است در زمینه آموزشی و برنامه ریزی نمایندگانی از این انجمن در جلسات و بازنگری برنامه های درسی مشارکت و حضور داشته باشند.

دکتر قنبرپور ،رئیس کمیسیون آموزش انجمن ملی پلیمر ایران از این موضوع استقبال کرده و تاکید نمود که اتفاق مبارکی رخ داده است.

سایر اعضای کمیسیون آموزش انجمن نیز ضمن تاکید بر این نکته که اتفاق نادری است که رخ داده اظهار کردند :اقدام بدیع و نوآورانه ای صورت گرفته است.

همچنین در این جلسه مطرح گردید با توجه به آنکه دولت در حال تغییر است بایستی هرچه زودتر نمایندگان انجمن معرفی شوند.

در ادامه جلسه شاخص هایی که بایستی برای انتخاب نمایندگان انجمن ملی پلیمر ایران  مورد توجه قرار گیرد مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت نمایندگان بدین صورت انتخاب شدند:

-رئیس کمیسیون آموزش انجمن (کرسی حقوقی)

-رئیس کمیسیون فنی انجمن(کرسی حقوقی)

-آقای مهندس میربلوک

-آقای مهندس ذکایی

-آقای دکتر احمدی

لازم به ذکر است به دلیل طولانی شدن مباحث در مورد انتخاب نمایندگان انجمن ،موضوع « گزارش عملکرد کمیسیون آموزش درخصوص برگزاری دوره های آموزشی در تابستان 1403» به جلسه بعد موکول شد.