بخشنامه جدید بانک مرکزی برای نحوه برگشت ارزهای انتقال نیافته واردکنندگان

به گزارش اینپیا به نقل از اکسپورتنا، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای که روز گذشته نهم اسفندماه به مدیریت و معاونت‌های امور بین‌الملل بانکها ابلاغ کرده، ضوابط ارزهای تامین شده از سوی بانک مرکزی به نرخ رسمی 4200 تومانی را تعیین و در خصوص مهلت انتقال ارز و نحوه برگشت ارزهای انتقال نیافته نکاتی را مطرح کرده است. […]

به گزارش اینپیا به نقل از اکسپورتنا، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای که روز گذشته نهم اسفندماه به مدیریت و معاونت‌های امور بین‌الملل بانکها ابلاغ کرده، ضوابط ارزهای تامین شده از سوی بانک مرکزی به نرخ رسمی 4200 تومانی را تعیین و در خصوص مهلت انتقال ارز و نحوه برگشت ارزهای انتقال نیافته نکاتی را مطرح کرده است.

در این بخشنامه آمده است:

الف) ارزهای تامین شده از سوی بانک مرکزی به نرخ رسمی معادل 42000 ریال به ازار هر دلار

1)مهلت انتقال ارز و نحوه برگشت ارزهای انتقال نیافته

1-1) در صورت تامین ارز از سوی بانک مرکزی به نرخ رسمی(معادل 42000 ریال به ازای هر دلار) مهلت انتقال ارز بابت حواله‌های ارزی یک ماه از تاریخ تامین ارز و بابت اعتبارات/ بروات اسنادی دیداری تا زمان سررسید(ارایه اسناد) اعتبار/برات و بابت اعتبارات/ بروات اسنادی مدت دار تا زمان سررسید پرداخت، خواهد بود.

1-2) در صورت عدم ارایه اسناد حمل طی مهلت یک ماهه مندرج در بند مذکور، جهت انتقال ارز حواله‌های ارزی و یا انقضای سررسید اعتبار/برات، برگشت ارز انتقال نیافته با رعایت ترتیبات مندرج در بند 2 نامه عمومی شماره 275036/99 مورخ 1399/8/28 و بند ذیل و با هماهنگی بانک مرکزی الزامی است. در این ارتباط اخذ تعهدنامه های مربوطه از واردکننده در زمان مطالبه خدمت از آن بانک الزامی است.

1-3) در صورت عدم انتقال ارز به هر دلیلی غیر از مسائل تحریم در مهلت های مندرج در بند 1-1 آان بانک موظف به برگت ارز انتقال نیافته بلافاصله به حسابهای عملیاتی این بانک و دریافت معادل ریالی آن با همان نرخ فروش اولیه یا نرخ خرید ارز رسمی روز برگشت ارز به این بانک (هر کدام کمتر باشد) خواهد بود.

2) مهلت ارایه اسناد حمل حواله‌های ارزی

2-1) مهلت ارایه اسناد حمل حواله های ارزی صادره از تاریخ 1399/8/28 به بعد (تامینی به نرخ رسمی معادل 42000 ریال به ازای هر دلار از تاریخ صدور حواله برای کالاهای اساسی و ضروری 2 ماه و برای دارو و تجهیزات پزشکی 34 ماه برای واحدهای تجاری و 6 ما ه برای واحدهای تولیدی تعیین می گردد.

2-2) مهلت ارایه اسناد حمل حواله های ارزی تامینی به نرخ ارز رسمی 42000 ریال به ازای هر دلار که قبل از تاریخ 1399/8/28 جهت واردات کالاهای اساسی، ضروری، دارو و تجهیزات پزشکی صادر گردیده اند در صورتی که از تاریخ 1399/8/28 بابت واردات کالاهای اساسی، ضروری بیش از دو ماه و بابت واردات دارو و تجهیزات پزشکی بیش از 4 ماه برای واحدهای تجاری و بیش از 6 ماه برای واحدهای تولیدی به پایان مهلت ارایه اسناد آنها باقی مانده باشد، حداکثر به مهلت های مذکور مندرج در بند 1-2 محدود می گردد و آن بانک موظف است با اخذ تعهد از واردکننده ضوابط مذکور را به ایشان ابلاغ نماید.

3) مهلت ارایه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالا

3-1) بابت ارزهای تامینی فوق الذکر مهلت ارایه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالا بابت حواله های ارزی از تاریخ صدور اعلامیه تامین ارز و بابت اعتبارات/ بروات اسنادی از تاریخ واریز/ظهرنویسی اسناد حمل هر کدام مقدم باشد، حداکثر به مدت یک ماه خواهد بود. بابت کلیه مواردی که بیش از یک ماه به پایان مهلت ارایه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالای آنها باقی مانده است، آن بانک مکلف است موضوع را به واردکننده ابلاغ و از وی جهت ترخیص قطعی کالا در مهلت مذکور، تعهد اخذ نماید.

3-2-) آن بانک مکلف اسن نسبت به پیگیری ایفای تعهدات ارزی واردکنندگان وفق مهلت‌های تعیین شده و در چارچوب مفاد بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی و سایر ضوابط مربوطه اقدامات لازم را به عمل آورد.

ب) ارزهای تامین شده از طریق بازار ثانویه(در سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی(نیما)، ارز حاصل از صادرات خود، ارز حاصل از صادرات دیگران/تهاتر، منابع ارزی دیگران و منابع ارزی واردکننده)

4) مهلت انتقال ارز و نحوه برگشت ارزهای انتقال نیافته

4-1) در صورت تامین ارز از طریق سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی(نیما) ارز حاصل از صادرات خود، ارز حاصل از صادرات دیگران/تهاتر منوط به عدم ارایه اسناد حمل طی مدت یک ماهه مندرج در بند 4-1 جهت انتقال ارز حواله های ارزی و یا انقضای سررسید اعتبار/برات بانک عامل و یا واردکننده(هر کدام انتقال ارز را به عهده دارند) برگشت ارز انتقال نیافته با رعایت سایر ترتیبات بند 2 از نامه عمومی شماره 275036/99 مورخ 1399/8/28 در صورت تامین از سوی این بانک و بند 3-4 ذیل و با هماهنگی اداره بین الملل این بانک الزامی است در این ارتباط اخذ تعهدنامه های مربوطه از واردکننده در زمان مطالبه خدمت از آن بانک الزامی است.

3-4) در صورت عدم انتقال ارز به هر دلیلی غیر از مسائل تحریم، در مهلت های مندرج در بند 1–4 آن بانک موظف به برگشت ارز انتقال نیافته بلافاصله به حسابهای عملیاتی این بانک و دریافت معادل ریالی آن با همان نرخ فروش اولیه در صورت تامین از سوی این بانک یا نرخ خرید ارز بازار ثانویه اعلامی در سامانه معاملات یکپارچه ارز ETS روز برگشت ارز به این بانک(هر کدام کمتر باشد) خواهد بود.

5) مهلت ارایه اسناد حمل حواله های ارزی

1-5) مهلت ارایه اسناد حمل حواله های ارزی صادره از تاریخ 1399/8/28 به بعد(تامینی از طریق بازار ثانویه) از تاریخ صدور حواله برای ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید مشروط به تائید طول دوره ساخت 16 ماه و برای سایر کالاها اعم از مواد اولیه تولید، کالاهای واسطه ای و قطعات خطوط تولید، دارو و تجهیزات پزشکی 4 ماه برای واحدهای تجاری و 6 ماه برای واحدهای تولیدی تعیین می شود.

6) مهلت ارایه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالا

6-1) بابت ارزهای تامینی فوق الذکر مهلت ارایه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالا بابت حواله‌های ارزی، از تاریخ صدور اعلامیه تامین ارز و بابت اعتبارات/ بروات اسنادی از تاریخ واریز/ظهرنویسی اسناد حمل هر کدام مقدم باشد، حداکثر به مدت یک ماه خواهد بود. بابت کلیه مواردی که بیش از یک ماه به پایان مهلت ارایه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالای آنها باقی مانده است آن بانک مکلف است موضوع را به واردکننده ابلاغ و از وی جهت ترخیص قطعی کالا در مهلت مذکور تعهد اخذ نماید.

6-2) آن بانک مکلف است نسبت به پیگیری ایفای تعهدات ارزی واردکنندگان وفق مهلت های تعیین شده و در چارچوب مفاد بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی و سایر ضوابط مربوطه اقدام لازم را به عمل آورد.

ج) سایر موارد

7) مهلت یک ماهه مذکور جهت برگشت ارزهای انتقال نیافته، تامینی از سوی این بانک به نرخ رسمی/ بازار ثانویه که پرداخته آنها در قالب حواله ارزی و تحت کارگزاری های تهاتری از سوی این بانک صورت می پذیرد موضوعیت نخواهد داشت.

8) ملاک تشخیص نوع فعالیت واردکننده (تجاری/تولیدی) مندرجات فیلد «نوع فعالیت» در ثبت سفارش مربوطه و در زمان صدور حواله ارزی می باشد.

9) ملاک تشخیص دارو و تجهیزات پزشکی، درج سازمان غذا و دارو به عنوان نهاد مجوزدهنده در ثبت سفارش می باشد.

10) در صورت پذیرش اسناد حمل حواله های ارزی، تاریخ ارایه اسناد حمل به منزله تاریخ معامله اسناد جهت درج در سامانه سمتاک قلمداد می گردد.

11) در صورت پذیرش اسناد حمل حواله های ارزی، آن بانک مکلف است ظرف مهلت 7 روز تقویمی از تاریخ ارایه اسناد حمل، نسبت به ثبت اسناد حمل مذکور در سامانه سمتاک اقدام نماید.

12) حواله های ارزی صادره از تاریخ 28/8/1399 به بعد، چنانچه ترخیص کالای مربوطه در مهلت های مقرر در بندهای (1)، (2) و (3) از نامه عمومی شماره 308914/ 99 مورخ 29/9/1399 صورت پذیرد، معاف از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز بابت تاخیر در ارایه اسناد حمل خواهند بود.

13) تاریخ سررسید مالی مندرج در پروانه گمرکی حاکی از ترخیص قطعی کالا، به عنوان تاریخ ترخیص و مبنای اخذ مابه التفاوت نرخ ارز تعیین می‌گردد. در مواردی که کالاهای وارده به صورت حداقل اسناد/ حمل یکسره قبل از تاریخ رسید مالی، از درب گمرک خارج گردیده است؛ تاریخ خروج کالا از درب گمرک، حسب تائید گمرک ذیربط (مبنی بر تعیین تاریخ خروج کالا و از محل اسناد ارایه شده به آن بانک) به عنوان تاریخ ترخیص و مبنای اخذ مابه التفاوت نرخ ارز تعیین می گردد.

14) در ارتباط با حواله های ارزی صادره قبل از 28/8/1399 در صورت ارایه اسناد حمل در مهلت های مقرر مربوطه تعیین شده طی نامه های عمومی شماره 97/451869 مورخ 18/12/1397 شماره 98/43131 مورخ 15/2/1398 و شماره 99/10584 مورخ 24/1/1399 اخذ مابه التفاوت نرخ ارز بابت تاخیر در ارایه اسناد حمل موضوعیت نخواهد داشت.

15) در ارتباط با حواله های ارزی تامین شده از تاریخ 16/5/1397 به بعد، در صورت ارایه اسناد حمل پس از مهلت مقرر، چنانچه قبل از ارایه اسناد حمل به آن بانک، کالای مربوطه در مهلت مقرر به گمرک ذیربط وارد شده باشد، مشروط به صدور اسناد حمل موخر بر تاریخ ثبت سفارش، عدم ترخیص قطعی کالا و نیز ارایه تائیدیه از گمرک ذیربط (مبنی بر تعیین تاریخ رسیدن کالا به آن گمرک و از محل اسناد ارایه شده به آن بانک) و ضمن ارایه قبض انبار مربوطه و احراز اصالت آن از مرجع صادرکننده و نیز نگهداری تصویر آن در سوابق، اخذ مابه التفاوت نرخ ارز بابت تاخیر در ارایه اسناد حمل موضوعیت نخواهد داشت.

ضمنا در مواردی که اسناد حمل مربوط به کالاهای وارده به صورت حداقل اسناد/ حمل یکسره پس از مهلت مقرر به آن بانک ارایه می شود لیکن کالای مربوطه حس تائید گمرک ذیربط مبنی بر تعیین تاریخ خروج کالا از درب گمرک و از محل اسناد ارایه شده به آن بانک در مهلت های مقرر از گمرک خارج شده باشد، با رعایت سایر ترتیبات این بند، اخذ مابه التفاوت نرخ ارز بابت تاخیر در ارایه اسناد موضوعیت نخواهد داشت در کلیه موارد مشمول این بند مطابقت شماره سند حمل ارایه شده مندرج در اعلامیه تامین ارز با شماره سند حمل مندرج در قبض انبار و شماره سند مندرج در پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالای مربوطه الزامی خواهد بود.

16) حواله ای ارزی صادر شده به منظور واردات ماشین آلات قطعات و تجهیزات خطوط تولیدی برای شرکتهای تولیدی فارغ از زمان تامین ارز در صورت ورود کالای مربوطه در مهلت مقرر به گمرک ذیربط منوط به تایید دوره ساخت از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز با رعایت سایر ترتیبات مندرج در بند 15 فوق معاف خواهد بود.

17) در صورت تاخیر در ارایه اسناد حمل علاوه بر مبلغ حواله ارزی کارمزد و هزینه های نقل و انتقال و تبدیل ارز تامین شده از سوی این بانک نیز مشمول پرداخت مابه التفاوت های نرخ ارز مترتبه خواهد بود.

18) در صورت تامین ارز بابت تمام بخشی از مبلغ اعتبار/ برات اسنادی از طریق سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی(نیما) ارز حاصل از صادرات خود، ارز حاصل از صادرات دیگران/تهاتر و یا از سوی این بانک، تمدید سررسید اعتبار/ برات اسنادی منوط به اخذ مجوز از این بانک خواهد بود.

19) آن بانک موظف است متناسب با مهلت های تعیین شده با هماهنگی بخش حقوقی خود در هنگام مطالبه خدمت از آن بانک بابت انجام حواله ارزی گشایش اعتبار اسنادی و یا ثبت برات اسنادی نسبت به اخذ تعهدنامه ورود، ترخیص و ارایه پروانه گمرکی از بخش های هفتم و اول مجموعه مقررات ارزی و تعهدنامه مربوط به پذیرش تغییرات نوع ارز و نوسانات نرخ ارز فارغ از هر گونه روش پرداخت و پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز مترتب اقدام و در سوابق مربوطه نگهداری نمایند.

20) بندهای 23-1-18 و 8-2-18 از بخ اول مجموعه مقررات ارزی بند 2 و تبصره ذیل آن و بند 3 از نامه های عمومی 99/129882 مورخ 31/4/1399 بند 7 از نامه عمومی مشاره 275036/99 مورخ 28/8/99 و بند 4 از نامه عمومی شماره 99/308914 مورخ 1399/9/29 کان لم یکن تلقی می گردد.
متن کامل در: http://inpia.ir/shownews/12786