بررسی فرصت و شناسایی بازارهای صادراتی صنایع پلیمری

ارائه مهندس بهناز کاموسی، رئیس میز صنایع پتروشیمی و پایه نفتی دفتر توسعه صادرات محصولات صنعتی و معدنی سازمان توسعه تجارت، در همایش بین‌المللی توسعه صادرات صنایع پلیمری در پنل بررسی فرصت‌های صادراتی پلیمری و شناسایی بازارهای جدید صادرات محصولات پلیمری برای دانلود فایل ارائه کلیک‌ کنید

ارائه مهندس بهناز کاموسی، رئیس میز صنایع پتروشیمی و پایه نفتی دفتر توسعه صادرات محصولات صنعتی و معدنی سازمان توسعه تجارت، در همایش بین‌المللی توسعه صادرات صنایع پلیمری در پنل بررسی فرصت‌های صادراتی پلیمری و شناسایی بازارهای جدید صادرات محصولات پلیمری

برای دانلود فایل ارائه کلیک‌ کنید