برگزاری جلسه مشترک کمیسیون های آموزش و فنی انجمن ملی صنایع پلیمر ایران

پنجاه و پنجمین جلسه کمیسیون آموزش و هشتاد و نهمین جلسه کمیسیون فنی انجمن ملی صنایع پلیمر ایران برگزار شد.

پنجاه و پنجمین جلسه کمیسیون آموزش و هشتاد و نهمین جلسه کمیسیون فنی انجمن ملی صنایع پلیمر ایران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی انجمن ملی صنایع پلیمر ایران،محورهای این جلسه در مورد آخرین وضعیت جمع آوری اطلاعات و نگارش کتاب به منظور جذب و نگهداشت نیروی انسانی و بحث در خصوص ایجاد کارگروه جذب منابع انسانی بود.

آقای دکتر قنبرپور،رئیس کمیسیون آموزش انجمن ملی صنایع پلیمر ایران ،در بخشی از این جلسه خواستار توسعه موضوع جمع آوری اطلاعات به منظور جذب و نگهداشت نیرو شد.بدین شکل که این موضوع فقط به چند دانشگاه خاص اکتفا نشود و حتی از رشته های غیر از پلیمر نیز اطلاعات جمع آوری گردد.

همچنین در این جلسه پیشنهاد شد در سایت انجمن ملی صنایع پلیمر ایران بستری برای متقاضیان کار فراهم شود.

«ایجاد میز خدمت در دانشگاه ها» نیز پیشنهاد دیگری بود که در این راستا در این جلسه مطرح گردید.

در همین حال در ادامه جلسه یکی از حاضران پیشنهادی مبنی بر ایجاد هنرستان های پلیمری را به جهت تامین منابع انسانی مفید طرح نمود.

گفتنی است در این جلسه رئیس کمیسیون آموزش انجمن ملی صنایع پلیمر ایران نسبت به روند رو به رشد مهاجرت نیروی انسانی ماهر ابراز نگرانی کرد.