برگزاری جلسه گروه جذب و نگهداشت منابع انسانی انجمن ملی صنایع پلیمر ایران

سومین جلسه گروه جذب و نگهداشت منابع انسانی انجمن ملی صنایع پلیمر ایران به صورت مجازی روز گذشته برگزار شد.

سومین جلسه گروه جذب و نگهداشت منابع انسانی انجمن ملی صنایع پلیمر ایران به صورت مجازی روز گذشته برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی انجمن ملی صنایع پلیمر ایران،در این جلسه در مورد جذب و استخدام با ابزار تجزیه و تحلیل نیم رخ روانی منابع انسانی و اثر وضعیت های رفاهی و انواع آن ها بر جذب و نگهداشت نیروی انسانی بحث و بررسی شد.

در بخشی از این جلسه در مورد موضوع «سرباز فناور»  بحث و بررسی هایی صورت گرفت و تاکید شد که توسط این طرح می توان نیروهای خوب و مفید را از دانشگاه ها جذب صنعت نمود.

در ادامه جلسه در مورد روند مهاجرت نیروهای در حال تحصیل در دانشگاه ها بحث هایی نیز مطرح و گفته شد که ریسک سرمایه گذاری بر روی یک «سرباز فناور» بیشتر از یک فارغ التحصل جویای کار است.

همچنین در جلسه مذکور آقای دکتر قنبرپور رئیس کمیسیون آموزش انجمن ملی صنایع پلیمر ایران  با بیان اینکه جذب نیرو از دانشگاه ها از طریق امریه   موضوعی جذاب است گفت : به نظر می رسد بایستی روند در اختیار گرفتن چنین نیروهایی تسهیل شده و اینقدر روند اداری انجام آن سخت و پیچیده نباشد.

بر همین اساس،تصمیم گرفته شد در مورد موضوع امریه و «سرباز فناور» با هیئت مدیره گفتگویی هایی صورت گیرد.

در بخش دیگری از جلسه هم در مورد شرایط و اقتضائات اعطای گواهینامه استاندارد به شرکت های دانش بنیان توضیحاتی ارائه گردید.