برگزاری رویداد مشترک جهت معرفی خدمات اتاق به تشکل ها

ابلاغیه خانه صنعت معدن تجارت استان تهران در خصوص برگزاری رویداد مشترک جهت معرفی خدمات اتاق به تشکل ها دریافت فایل پیوست 

ابلاغیه خانه صنعت معدن تجارت استان تهران در خصوص برگزاری رویداد مشترک جهت معرفی خدمات اتاق به تشکل ها

دریافت فایل پیوست