برگزاری چهارمین نمایشگاه بین المللی مدیریت پسماند، بازیافت، ماشین آلات و تجهیزات وابسته

نامه  خانه صنعت معدن تجارت استان تهران در مورد برگزاری چهارمین نمایشگاه بین المللی مدیریت پسماند، بازیافت، ماشین آلات و تجهیزات وابسته از تاریخ ۹ بهمن ماه لغایت ۱۲ بهمن ماه در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران دریافت فایل پیوست 

نامه  خانه صنعت معدن تجارت استان تهران در مورد برگزاری چهارمین نمایشگاه بین المللی مدیریت پسماند، بازیافت، ماشین آلات و تجهیزات وابسته از تاریخ ۹ بهمن ماه لغایت ۱۲ بهمن ماه در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران

دریافت فایل پیوست