برگزاری چهل و نهمین جلسه کمیسیون آموزش انجمن ملی صنایع پلیمر ایران

به گزارش اینپیا؛ چهل و نهمین جلسه کمیسیون آموزش انجمن ملی صنایع پلیمر ایران، برگزار شد. در این جلسه پیشنهاداتی جهت نحوه حضور کمیسیون آموزش در شانزدهمین نمایشگاه ایران پلاست مطرح شد که از جمله این پیشنهادات می‌توان به ارائه آموزش‌هایی برای نحوه ورود به بازارهای صادراتی با تاکید بر حوزه اوراسیا، آموزش روش های […]

به گزارش اینپیا؛ چهل و نهمین جلسه کمیسیون آموزش انجمن ملی صنایع پلیمر ایران، برگزار شد. در این جلسه پیشنهاداتی جهت نحوه حضور کمیسیون آموزش در شانزدهمین نمایشگاه ایران پلاست مطرح شد که از جمله این پیشنهادات می‌توان به ارائه آموزش‌هایی برای نحوه ورود به بازارهای صادراتی با تاکید بر حوزه اوراسیا، آموزش روش های نوین تامین مالی و آگاهی از اوراق های مالی با تاکید بر اوراق گام به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی چند وجهی و همچنین ارتقاء روابط تجاری با کشورهای منطقه اشاره کرد.
در بخش دیگری از این جلسه، پیرامون نحوه برگزاری چهارمین همایش اقتصاد صنایع پلاستیک در ایران برای سال1401 تبادل نظر صورت گرفت و پیشنهاداتی از جمله محدودیت در تعداد سخنرانان، برگزاری ورکشاپ، تعیین زمان‌بندی ارائه برای هر سخنران بر اساس موضوع، و همچنین زمان‌بندی کلی برنامه‌های دو روزه همایش مطرح و قرار شد در جلسه‌ای مجزا پیرامون نحوه برگزاری همایش، این پیشنهادات مورد بررسی قرار گیرد.
در بخش پایانی جلسه نیز به بحث پیرامون برگزاری سمینارهای آموزشی از سوی کمیسیون آموزش انجمن ملی صنایع پلیمر ایران پرداخته و پیشنهاد شد تا با توجه به اهمیت موضوع، سمینارها و دوره‌های آموزشی با محوریت بازیافت و محیط‌زیست از سوی این کمیسیون برگزار شود.