با مصوبه هیات وزیران:

تخفیف خوراک شرکت های پتروشیمی مشمول 10 تا 17 درصد تعیین شد

هیات وزیران با تصویب آیین نامه اجرایی جدید، میزان تخفیف خوراک شرکت های پتروشیمی مشمول را منوط به محل احداث 10 تا 17 درصد تعیین کرد.

هیات وزیران در جلسه ۱۶ خرداد به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت، اقتصاد و صنعت و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی و تبصره اصلاحی بند ب ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه‌ها موضوع جز ۴ بند الف ماده یک قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، آیین نامه اجرایی این تبصره را به شرح زیر تصویب کرد.

ماده ۲: شرکت‌های تولیدی زیر که تاریخ بهره‌برداری آنها پس از تاریخ ابلاغ این مصوبه است، مشمول تخفیف پلکانی خوراک هستند: ۱‌. شرکت‌های تولید کننده فرآورده‌های نفتی اصلی از خوراک متانول
۲. شرکت‌های تولید کننده الفین و آروماتیک‌ها
۳. سایر شرکت‌هایی که به تشخیص کارگروهی متشکل از وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه زنجیره ارزش افزوده پترو پالایشی را افزایش می‌دهند. وزارت نفت مکلف است موارد مشمول اضافه شده به این ماده را به صورت عمومی منتشر کند.

تبصره یک: تخفیف پلکانی خوراک قابل انتقال به حلقه‌های پیشین زنجیره تولید ذرببط برای استفاده نهایی در مرحله تصفیه خوراک و سوخت خریداری شده از شرکت‌های تابعه وزارت نفت است. کلیه شرکت‌های تولیدی فعال در حلقه‌های پیشین شرکت‌های تولیدی مشمول تخفیف، مکلف به پذیرش تخفیف پلکانی خوراک اعطایی این آیین نامه در تصفیه بهای خوراک تحویلی به شرکت تولیدی حلقه بعدی هستند و این موضوع باید به صراحت در قراردادهای فروش خوراک بین مجتمعی قید شود.

تبصره ۲: تخفیف پلکانی خوراک برای شرکت‌های قابل اعمال است که نسبت به تامین مواد اولیه شرکت‌های میانی و نهایی در قالب قرارداد بلند مدت با دوره اعتبار حداقل ۱۰ ساله و در چارچوب قیمت گذاری وزارت نفت و یا در قالب سهامداری مشترک اقدام کنند. محصولاتی که در بورس کالا عرضه می‌شود و با مقررات بورس به فروش می‌رسد مشمول تخفیف پلکانی خوراک نمی‌شود.

تبصره ۳: وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط مجاز به استفاده از ابزار اوراق تسویه برای اعطای مستقیم تخفیف‌های پلکانی خوراک موضوع این آیین نامه به شرکت‌های تولیدی مشمول تخفیف است.

تبصره ۴: میزان اوراق تسویه اعطایی به هر یک از سرمایه‌گذاران یا شرکت‌های تولیدی مشمول تخفیف معادل ارزش ریالی تخفیفی است که بر اساس این آیین نامه به سرمایه‌گذاری شرکت تولیدی مربوط تعلق می‌گیرد.

تبصره ۵: وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط مجاز به استفاده از اوراق تسویه برای خرید فرآورده‌های نفتی از جمله فرآورده‌های نفتی مورد نیاز از شرکت‌های موضوع این آیین نامه است. این اوراق تسویه قابل انتقال به غیر و قابل استفاده برای تسویه مبلغ خرید خوراک و سوخت توسط هر یک از خریداران از شرکت‌های تابعه وزارت نفت است.

تبصره ۶: مدت اعتبار تخفیف پلکانی خوراک، ۱۰ سال از تاریخ بهره‌برداری شرکت تولیدی مشمول تخفیف و غیرقابل تمدید است.

تبصره ۷: با هدف تسهیل تامین مالی برای احداث شرکت‌های تولیدی مشمول تخفیف این آیین نامه، اعطای تخفیف پلکانی خوراک قبل از بهره‌برداری شرکت‌های تولیدی فوق با تشخیص وزارت نفت و به شرط تایید پیشرفت فیزیکی ۴۰ درصدی احداث طرح توسعه شرکت تابعه ذی‌ربط وزارت نفت و با دریافت ضمانتنامه معتبر مجاز است.

در صورت تاخیر در بهره‌برداری طرح نسبت به برنامه زمانبندی مصوبه وزارت نفت برای هر سال تاخیر ۱۰ درصد از تخفیف مربوط کسر می‌شود. در هر صورت مجموعه سال‌های اعطای تخفیف پلکانی خوراک قبل و بعد از بهره‌برداری از شرکت‌های تولیدی مشمول تخفیف ۱۰ سال است. در صورتی که سرمایه‌گذار طرح‌های موضوع این تبصره، راسا تامین کننده خوراک واحد فوق نباشد، اعطای اوراق تسویه برای برخورداری از تسهیلات این تبصره مجاز است.

ماده ۳: میزان تخفیف مربوط به شرکت‌های تولیدی طبق جدول زیر تعیین و محاسبه می‌شود.

تخفیف خوراک شرکت های پتروشیمی مشمول 10 تا 17 درصد تعیین شد

 تبصره یک: مبلغ ریالی معادل تخفیف پلکانی خوراک در جدول فوق از حاصل ضرب درصد تعیین شده در بهای خوراک شرکت تولیدی مشمول تخفیف محاسبه می‌شود. این موضوع صرفاً در خصوص خوراک مستقیم شرکت تولیدی مشمول تخفیف محاسبه می‌شود و اعمال تخفیف پلکانی خوراک ۱۰ حلقه‌های پیشین زنجیره تولید زیربط به صورت انتقال عین مبلغ ریالی معادل تخفیف پلکانی خوراک است. در هر صورت سقف تخفیف پلکانی خوراک در حلقه اول زنجیره تولید( خوراک‌های تحویلی شرکت‌های تابعه وزارت نفت) معادل ۳۰ درصد خوراک مربوط خواهد بود.

تبصره ۲: ملاک استفاده از امتیاز مناطق کمتر توسعه یافته، واقع شدن محل شرکت تولیدی مشمول تخفیف در مناطق کمتر توسعه یافته است.

تبصره ۳: در صورتی که شرکت‌های تولیدی مشمول تخفیف بر اساس سایر قوانین و مقررات معتبر در زمان ابلاغ این آیین نامه از تخفیف‌های دیگری نیز برخوردار باشند، تنها مشمول بالاترین نرخ تخفیف خواهند شد و جمع کردن تخفیف‌ها با یکدیگر مجاز نیست.

ماده ۴: طرح‌های دارای مجوز از وزارت نفت که در زمان ابلاغ این آیین نامه مشمول تخفیف پلکانی خوراک طبق ضوابط مصوبه ۸ شهریور سال ۹۴ و اصلاحات بعدی بودند و بر اساس ضوابط این آیین نامه مشمول تخفیف پلکانی خوراک کمتر می‌شوند، همچنان از تخفیف فوق در مصوبه پیشین برخوردار خواهند بود.

ماده ۵: شرکت‌های تابعه وزارت نفت مکلفند اعمال تخفیف پلکانی خوراک طبق ضوابط این آیین نامه را در تمامی قراردادهای فروش خوراک به صراحت ذکر کنند. خریداران خوراک از شرکت‌های تابعه زیربط نیز مکلفند در قرارداد خرید خوراک از شرکت‌های تابعی وزارت نفت و نیز در قراردادهای مربوط به فروش خوراک به حلقه بعدی زنجیره تولید، اعمال تخفیف پلگانی خوراک برای تولید کنندگان مشمول را به صراحت قید کنند.

تبصره: شرکت‌های تابعه وزارت نفت مکلفند میزان تعهد در قبال تامین خوراک گاز و مایع را در قراردادهای فروش خوراک به صراحت قید کنند و متعهد به جبران خسارت وارده به خریداران در صورت قطع یا کاهش خوراک گاز و مایع خارج از شرایط قراردادی از محل ارزش خوراک تحویلی هستند.

ماده ۶: در صورت قطع و کاهش خوراک گاز و خوراک مایع شرکت‌های صنعتی، پالایشی و پتروشیمیایی با اراده دولت و خارج از مفاد و شرایط قرارداد فی مابین، وزارت نفت مکلف است برابر ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار خسارت وارده را از محل ارزش خوراک تحویلی جبران کند.

ماده ۷: در خرید محصولات پتروشیمی توسط یا به دستور دولت، قیمت بورس مبنای عمل خواهد بود و یارانه مورد نظر دولت برای مصرف کنندگان داخلی در اختیار دستگاه ذی‌ربط قرار می‌گیرد و در هر حال اعمال قیمت‌های یارانه‌ای مصوب برای این گونه محصولات پتروشیمی نباید موجب ایجاد بار مالی برای پتروشیمی‌های تولید کننده شود.

ماده ۸: مصوبه ۸ شهریور سال ۹۴ لغو می‌شود.