تصاویر جلسه اضطراری انجمن ملی و انجمن‌های عضو درخصوص بند ۳ دستور وزیر صنعت