توافق روی چارچوب مدل همکاری کمیسیون آموزش انجمن ملی پلاستیک با مؤسسات آموزشی

به گزارش اینپیا، کمیسیون آموزش انجمن ملی پلاستیک صبح روز سه شنبه 31 مرداد ماه در پژوهشگاه پلیمر تشکیل شد. در این جلسه چارچوب همکاری کمیسیون آموزش با مؤسسات آموزشی که عضو کمیسیون هستند برای برگزاری دوره های آموزشی طرح شد و در قالب دو نوع چارچوب همکاری، توافقات روی درآمد، هزینه ها، ثبت نام و […]

به گزارش اینپیا، کمیسیون آموزش انجمن ملی پلاستیک صبح روز سه شنبه 31 مرداد ماه در پژوهشگاه پلیمر تشکیل شد. در این جلسه چارچوب همکاری کمیسیون آموزش با مؤسسات آموزشی که عضو کمیسیون هستند برای برگزاری دوره های آموزشی طرح شد و در قالب دو نوع چارچوب همکاری، توافقات روی درآمد، هزینه ها، ثبت نام و تبلیغات، انجام و پیش نویس همکاری تهیه شد.

همچنین کارگروه های بازیافت و کامپاند و مستربچ، تا جلسه آینده کمیسیون آموزش (سی و سومین جلسه) تیم های خود را به کمیسیون معرفی خواهند کرد