تورم کالاهای صادراتی اعلام شد

در فصل تابستان ١٤٠٢، درصد تغییرات شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده­‌های ریالی نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ٢,٥- درصد می­‌باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (١٢.٥ درصد)، ١٥.٠ واحد درصد کاهش داشته است.

در فصل تابستان ١٤٠٢، شاخص قیمت کل کالاهای صادراتی مبتنی بر داده­های ریالی ١٧٨,٧ می‌باشد که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ٢.٥ درصد کاهش، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٣٣.١ درصد و در چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ٣٩.٤ درصد افزایش داشته است.

شاخص قیمت کل دلاری

در فصل تابستان ١٤٠٢، شاخص قیمت کل کالاهای صادراتی مبتنی بر داده‌­های دلاری برابر با ١٠٢,٠ می‌باشد که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ١.٦ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ١.٠ درصد و در چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ١.٩ درصد کاهش داشته است.

کاهش تورم فصلی ریالی

در فصل تابستان ١٤٠٢، درصد تغییرات شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده­‌های ریالی نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ٢,٥- درصد می­‌باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (١٢.٥ درصد)، ١٥.٠ واحد درصد کاهش داشته است. در این فصل بیشترین تورم فصلی با ٩.٥ درصد مربوط به گروه “ماشین آلات و وسایل مکانیکی، ادوات برقی و …” و کمترین تورم فصلی با ٠.٠ درصد مربوط به گروه “اشیاء هنری، اشیاء کلکسیون و …” می باشد. گروه “فلزات معمولی و مصنوعات آن­ها” نیز با تورم ٦.٢- درصد، بیشترین کاهش را تجربه کرده است.

کاهش تورم فصلی دلاری

در فصل تابستان ١٤٠٢، درصد تغییرات شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده­های دلاری نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) برابر با ١,٦- درصد می­باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٠.١ درصد)، ١.٧ واحد درصد کاهش داشته است.

کاهش تورم نقطه به نقطه ریالی

در فصل تابستان ١٤٠٢، درصد تغییرات شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده­های ریالی نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٣٣,١ درصد می­‌باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٤٥.٦ درصد)، ١٢.٥ واحد درصد کاهش داشته است. در این فصل بیش­ترین تورم نقطه به نقطه با ٨٨.٠ درصد مربوط به گروه “ماشین آلات و وسایل مکانیکی، ادوات برقی و …” و کم­ترین تورم نقطه به نقطه با ١٣.٦ درصد مربوط به گروه “اشیاء هنری، اشیاء کلکسیون و …” می­‌باشد.

کاهش تورم نقطه به نقطه دلاری

در فصل تابستان ١٤٠٢، درصد تغییرات شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده­های دلاری نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برابر با ١,٠- درصد می­باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٤.٤- درصد)، ٣.٤ واحد درصد کاهش داشته است.

کاهش تورم سالانه ریالی

در فصل تابستان ١٤٠٢، درصد تغییرات شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده­های ریالی در چهار فصل منتهی به فصل تابستان ١٤٠٢ نسبت به مدت مشابه در سال قبل ٣٩,٤ درصد می­باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٤٢.٣ درصد)، ٢.٩ واحد درصد کاهش داشته است. در این فصل بیشترین تورم سالانه با ١٠٥.٠ درصد مربوط به گروه “ماشین آلات و وسایل مکانیکی، ادوات برقی و‌…” و کمترین تورم سالانه با ١٨.٢ درصد مربوط به گروه “مروارید طبیعی یا پرورده و ….” می‌باشد.

کاهش تورم سالانه دلاری

در فصل تابستان ١٤٠٢، درصد تغییرات شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده­های دلاری در چهار فصل منتهی به فصل تابستان ١٤٠٢ نسبت به مدت مشابه در سال قبل برابر با ١,٩- درصد می­باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٠.٥- درصد)، ١.٤ واحد درصد کاهش داشته است.