جلسه آموزشی انواع روش های تامین مالی شرکت ها برگزار شد

جلسه آموزشی انواع روش های تامین مالی شرکت ها برگزار شد جلسه آموزشی انواع روش های تامین مالی شرکت ها با تدریس محمد حسین بابالو در محل اتاق بازرگانی تهران در حال برگزاری شد. به گزارش روابط عمومی انجمن ملی پلیمر ایران، در این جلسه تامین مالی از طریق اوراق مرابحه،اجاره ،سلف موازی استاندارد و […]

جلسه آموزشی انواع روش های تامین مالی شرکت ها برگزار شد

جلسه آموزشی انواع روش های تامین مالی شرکت ها با تدریس محمد حسین بابالو در محل اتاق بازرگانی تهران در حال برگزاری شد.

به گزارش روابط عمومی انجمن ملی پلیمر ایران، در این جلسه تامین مالی از طریق اوراق مرابحه،اجاره ،سلف موازی استاندارد و خرید اعتباری با اوراق گام آموزش داده می شود.