جلسه اعضای هیأت مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران و مدیران بانک تجارت

جلسه اعضای هیأت مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران و مدیران بانک تجارت در خصوص پیگیری عرضه اعتباری محصولات پلیمری ️ با حضور رضا بزرگ ؛ معاون مشتریان شرکتی و تجاری و عضو هیات عامل بانک تجارت

جلسه اعضای هیأت مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران و مدیران بانک تجارت در خصوص پیگیری عرضه اعتباری محصولات پلیمری
🔸️ با حضور رضا بزرگ ؛ معاون مشتریان شرکتی و تجاری و عضو هیات عامل بانک تجارت