دانشگاه و صنعت دست در دست هم

خانواده بزرگ پلیمر

دکتر افشار طارمی در مراسم بزرگداشت خود از خاطرات تاسیس دانشکده پلیمر و رنگ گفت.

دکتر افشار طارمی در مراسم بزرگداشت خود از خاطرات تاسیس دانشکده پلیمر و رنگ گفت.