دوره آموزشی استانداردهای ملی و بین المللی پلیمرهای زیست تخریب پذیر

مدرس: دکتر پویانه آقاپور محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی تهران غرفه انجمن ملی صنایع پلیمر ایران پنجمین نمایشگاه بین المللی پسماند، بازیافت،ماشین آلات و تجهیزات وابسته

مدرس: دکتر پویانه آقاپور محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی تهران غرفه انجمن ملی صنایع پلیمر ایران پنجمین نمایشگاه بین المللی پسماند، بازیافت،ماشین آلات و تجهیزات وابسته