دوره آموزشی انواع روش های تامین مالی شرکت ها

محورهای دوره:

بررسی اوراق مرابحه،اجاره ،سلف موازی استاندارد و خرید اعتباری با اوراق گام

مدرس: محمد حسین بابالو
سه شنبه ۱۲ تیر ماه
ساعت:  ۱۴ الی ۱۶
به صورت حضوری اتاق بازرگانی تهران

محل برگزاری: ساختمان شماره ۳ اتاق بازرگانی تهران، سالن کنفرانس شماره ۱، خانه تشکل ها،طبقه دوم

نحوه ثبت نام:
از طریق کارت به کارت و ارسال فیش واریزی به کارشناس می باشد.
شماره حساب نزد بانک توسعه تعاون:
171511116101121
شماره کارت: 5029081013909029
شماره شبا: 340220171501111610112001
به نام انجمن‌ ملی صنایع پلیمر ایران
پس از واریز فیش واریزی را به شماره زیر ارسال نمایید:
خانم سلمانی دبیر کمیسیون آموزش: داخلی ۱۰۳
02144182896
09921624178