دوره آموزشی و پرسش و پاسخ طرح افق برگزار می‌شو

این جلسه آموزشی روز دوشنبه 20 بهمن 99 از ساعت 14 تا 15.30 به صورت مجازی در پلتفرم «اسکای روم» برگزار خواهد شد.

این جلسه آموزشی روز دوشنبه 20 بهمن 99 از ساعت 14 تا 15.30 به صورت مجازی در پلتفرم «اسکای روم» برگزار خواهد شد.