دومین همایش ملی تشکل‌های اقتصادی-راهبران توسعه

به گزارش اینپیا، از عصر امروز دومین همایش ملی تشکل‌های اقتصادی-راهبران توسعه در حال برگزاری است. رحمانی-وزیر صمت، رحمانی فضلی-وزیر کشور، جهانگیری- معاون اول رئیس جمهور، شافعی-رئيس اتاق ایران و برخی دیگر از مدیران دولتی و بخش خصوصی در این همایش به سخنرانی پرداختند.

به گزارش اینپیا، از عصر امروز دومین همایش ملی تشکل‌های اقتصادی-راهبران توسعه در حال برگزاری است.

رحمانی-وزیر صمت، رحمانی فضلی-وزیر کشور، جهانگیری- معاون اول رئیس جمهور، شافعی-رئيس اتاق ایران و برخی دیگر از مدیران دولتی و بخش خصوصی در این همایش به سخنرانی پرداختند.