دویست و شصت و نهمین جلسه هیات مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران

دویست و شصت و نهمین جلسه هیات مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران هم اکنون در حال برگزاری است.

قرار است در این جلسه موارد زیر مورد بررسی قرار گیرد:

 

-گزارش جلسه 120 کمیته تخصصی پتروشیمی

-بررسی نحوه همکاری با انجمن علمی و مهندسی شیمی و پلیمر دانشگاه تهران

-بررسی نحوه آغاز کار کمیسیون توسعه پایدار انجمن

-بررسی نحوه بازنگری کدهای آیسیک