روز نگار سلسله جلسات نشست کاهش آلودگی پلاستیک ها / نایروبی کنیا

از امروز ماراتن جلسات آغاز میشود. صبح زود حدود 8و 10دقیقه و پس از تشریفات معمول شامل کنترل مدارک و دریافت کارت شناسائی وارد محوطه سازمان ملل شدیم. محیطی بزرگ و دلباز و بسیار سرسبز که شامل چندین ساختمان برای برگزاری جلسات و امور اداری و رستوران و بوفه بود.   طبق قرار روز گذشته […]

از امروز ماراتن جلسات آغاز میشود. صبح زود حدود 8و 10دقیقه و پس از تشریفات معمول شامل کنترل مدارک و دریافت کارت شناسائی وارد محوطه سازمان ملل شدیم. محیطی بزرگ و دلباز و بسیار سرسبز که شامل چندین ساختمان برای برگزاری جلسات و امور اداری و رستوران و بوفه بود.

 

طبق قرار روز گذشته در سالن شماره 11اعضای تیم همفکر شامل روسیه، بحرین، عربستان، قطر، کوبا، چین و بالاخره ایران با حدود 20نفر کار خود را آغاز کردند.

روزنگار سفر به نایروبی- شنبه نوامبر

در این جلسه روی برخی تعاریف ارائه شده در سند synthesis paperصحبت شد و همه اعضا نظرات مشابه و یکسانی در خصوص لزوم اصلاح مواردی داشتند که مورد نظر انجمن نیز بود. در ادامه نماینده عربستان بطور مبسوط نظرات خود را ارائه نمود. در ادامه دو پیشنهاد چین شامل ارائه مبانی فنی در اعلام نظرات و نیز تعریف

 

ترم Environmental rightمطرح شد که هر دو چندان به مذاق حاضرین خوش نیامد و تصویب نشد. برای نظر اول تشکیل کمیته فنی برای پوشش نظرات پیشنهاد شد و برای مورد دوم چالش فعلی با مواردی چون حقوق بشر یا کارگران غیر رسمی در تعاریف مربوط به آلودگی پلاستیکها اشاره شد و تصمیم بر این شد که این مشکلات بیشتر نشود. در نهایت مقرر شد نظرات اعضای جلسه به نمایندگی از طرف ایران و توسط آقای دکتر رضوانی ارائه شود. نکته قابل توجه در این جلسه حضور ذهن، هوش و آمادگی آقای دکتر رضوانی بود که در برخی موارد که جلسه به یک بن بست میرسید با ارائه یک راهحل که اتفاقا مورد پذیرش جمع نیز بود مسیر را برای ادامه بحث باز میکردند. نمایندگان عربستان، کوبا و روسیه در این جلسه بسیار فعال ظاهر شده و نظرات بسیاری را طرح میکردند.

 

جلسه اصلی با محوریت synthesis paperو با حضور نمایندگان کشورهای جهان و نیز برخی نمایندگان NGOها در سالن اصلی ساعت 10صبح برگزار شد.

 

این سند پس از اتمام جلسه دوم و توسط دبیر جلسات ارائه شده بود و لذا برای قرار گرفتن در سند اصلی لازم بود که با لحاظ نظرات حاضرین جمعبندی شود. این سند در سه بخش از 4بخش جلسه که تا ساعت 8:30شب ادامه داشت مورد بحث قرار گرفت. در هر بخش نمایندگان گروهها و نیز هر یک از کشورها و در ادامه برخی نمایندگان NGOها نظرات خود را ارائه میکردند. در پایان جلسه و بخش چهارم نیز خلاصه و جمعبندی نظرات ارائه شده توسط هماهنگ کننده جلسات قرائت شد.

 

کشورهای جهان در مواجه با این سند سه دسته بودند. یک دسته کشورهای در حال توسعه یا توسعه نیافته که عمدتا قربانی سوء مصرف پلاستیکها هستند و رویه موافقت و تأیید کامل سند و حتی اعمال شرایط سختگیرانهتر روی آن را خواستار بودند. دسته دوم کشورهای در حال توسعه یا توسعه یافته که یا تولید کننده عمده پلاستیکها و نفت و گاز بوده و یا از کشورهای صاحب تکنولوژی بودند. این دسته رویکرد انتقادی جدی در مقابل این سند داشتند. ایران همراه با حداقل شش کشور دیگر در یک گروه همفکر در این دسته قرار داشتند. دسته سوم شامل کشورهای توسعه یافتهای چون اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا بودند که عملا رویکردی تقریبا خنثی نسبت به سند داشتند و در عین اعلام برخی انتقادات با کلیت آن موافقت داشتند. بطور کلی با شنیدن نظرات کشورها مشخص شد که جو حاکم بر سالن اجلاس تقریبا به نفع موافقان سند است.

 

تقریبا همه کشورها به لزوم شفافسازی در تعاریف ارائه شده اذعان داشتند. انتقاداتی که توسط کشورهای همفکر ایران و نیز برخی دیگر از کشورها مانند هند، اردن یا اندونزی ارائه شده در لزوم ارائه تعاریف صریح و واضح از ترمهای ارائه شده در سند خصوصا مواردی چون پلاستیک دست اول، پلاستیک دست دوم، طول عمر پلاستیک، پلاستیک مشکلدار یا قابل اجتناب بود. بعلاوه لزوم محدود ساختن طول عمر پلاستیک از بعد از تولید و عدم لحاظ مراحل قبل از آن تا استخراج نفت و گاز، تسری تعریف پلاستیکهای دست اول به انواع زیست تخریب پذیر و غیر زیست تخریب پذیر طرح شد. البته در این خصوص کشورهایی نیز بودند که این زمان را از مرحله تولید پلیمر درنظر میگرفتند. تأثیر منفی ایجاد محدودیت در تولید و مصرف پلاستیکها بر تجارت آنها و لزوم درنظر گرفتن اثرات مثبت پلاستیکها در زندگی روزمره نیز توسط کشورهای مخالف سند خصوصا روسیه مورد توجه قرار گرفت. این بخش از جلسه با مشارکت و بحث بسیار زیاد کشورها همراه بود.

 

موارد دیگر سند فوق چندان چالش برانگیز نبود و عمدتا شامل روال کاری اجرا، مسائل مالی و نظارتی بود. اکثر کشورها بر تدوین یک روال مالی مشخص و لزوم حمایتهای فناورانه و مالی و نیز لحاظ رویکردهای از قبل مصوب مانند سند بازل تأکید داشتند. ایران نیز در این بخش ضمن حمایت از روالهای مطرح شده در خصوص ارائه نظارت و گزارشات درخواستهای خود را مطرح کرد.

 

در بخش سوم جلسه پیشنهادی توسط دبیر جلسه شامل روند آتی جلسات پس از جلسه سوم مطرح شد. در این خصوص اکثر اعضا نظرشان بر برگزاری جلسات بین کشورها با موضوعات غالبا فنی برای لحاظ اولویتها و تهیه مدارک و مستندات فنی برای اتخاذ تصمیمات آتی بود. ایران نیز همین نظر را داشت. برخی کشورها نظیر اتحادیه اروپا یا عربستان اولویتبندی مورد نظر خود را در خصوص موضوعات جلسات شامل مواد دست اول پلیمری، مواد دست دوم، اقتصاد چرخهای، و مواردی از این دست اعلام نمودند. نکته جالب در این جلسات اتفاق نظر اعضا روی مواد شیمیایی بود بطوریکه عملا نقد جدی روی رویکرد سند در خصوص مواد شیمیایی ارائه نشد.

 

فضای جلسات گروه همفکر ایران بسیار مثبت و هم افزاست. حمایتهای بسیار جدی عربستان از ایران و نیز نزدیکی نظرات روسیه با ایران و همراهی چین و کوبا با نظرات ارائه شده توسط ایران در این جلسه بسیار چشمگیر بود.

 

یک رویداد جالب و اثرگذار دیگر درخواست دبیر جلسات از آقای دکتر رضوانی در اواخر زمان جلسه شنبه برای هماهنگی جلسه با ایشان قبل از آغاز رسمی جلسات بررسی سند سوم بود که آقای دکتر رضوانی پیشنهاد کردند که جلسه با حضور گروه همفکر ایشان برگزار شود. حضور نماینده کشور عراق در کنار ما کافی بود تا نام این کشور نیز در گروه همفکران ایران درج شود. در کل عملکرد و نقش آقای دکتر رضوانی در ارائه نظرات و تبادل نظر با سایر کشورها بسیار عالی و کارآمد بود. لذا علیرغم جو نامطلوب روز شنبه امید است که انشاا… با کمک تجربه ایشان بتوانیم از این طوفان عبور کنیم

گزارش جلسه را از این قسمت دانلود کنید