زمان‌بندی اورهال پتروشیمی جم اعلام شد

پتروشیمی جم اعلام کرد که از اول آبان تا 5 آذر ماه اورهال انجام می‌دهد.

پتروشیمی جم در نامه ای مدیریت توسعه صنایع پایین دستی اعلام کرد از اول آبان تا ۵ آذر ماه به تعمیرات اساسی می رود. 

در این نامه تأکید شده است از تاریخ این نامه تا ۹ آبان ماه، به مدت ۲ هفته، محصول پلی اتیلن سنگین تزریقی عرضه نمی شود.