زمان برگزاری «مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده نوبت دوم» انجمن ملی صنایع پلیمر ایران مشخص شد

به گزارش اینپیا، دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم به شرح زیر است: ١.استماع گزارش عملکرد مالی و اجرایی هیئت مدیره ۲.استماع گزارش بازرس ٣.تصویب گزارش عملکرد اجرایی، مالی و ترازنامه سالیانه ۴.تصویب مبلغ ورودیه و حق عضویت سالیانه ۵.انتخاب بازرس اصلی و علی البدل انجمن ۶.انتخاب روزنامه کثیرالانتشار ٧.سایر موارد  

به گزارش اینپیا، دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم به شرح زیر است:

١.استماع گزارش عملکرد مالی و اجرایی هیئت مدیره
۲.استماع گزارش بازرس
٣.تصویب گزارش عملکرد اجرایی، مالی و ترازنامه سالیانه
۴.تصویب مبلغ ورودیه و حق عضویت سالیانه
۵.انتخاب بازرس اصلی و علی البدل انجمن
۶.انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
٧.سایر موارد