سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص ثبت نام متقاضیان شرکت در فرآیند انتخاب صادرکنندگان نمونه ملی

اطلاعیه اتاق بازرگانی ایران در مورد تصویر نامه شماره ۱۵۰۱۶/۳۲۰/۱۴۰۱ مورخ ۲۲/۰۴/۱۴۰۱ سازمان توسعه تجارت ایران درخصوص ارسال تصویر فراخوان ثبت نام متقاضیان شرکت در فرآیند انتخاب صادرکنندگان نمونه ملی دریافت فایل 

اطلاعیه اتاق بازرگانی ایران در مورد تصویر نامه شماره ۱۵۰۱۶/۳۲۰/۱۴۰۱ مورخ ۲۲/۰۴/۱۴۰۱ سازمان توسعه تجارت ایران درخصوص
ارسال تصویر فراخوان ثبت نام متقاضیان شرکت در فرآیند انتخاب صادرکنندگان نمونه ملی

دریافت فایل