سعید ترکمان

نام و نام خانوادگی سعید ترکمان
تاریخ تولد 03/03/1350
تحصیلات دکترای پزشکی عمومی
نام شرکت هلدینگ طب پلاستیک
تاریخ تاسیس شرکت 1376
تعداد پرسنل 500  نفر