سومین نشست دیپلماسی اقتصادی و تجاری ایران و اوراسیا

سومین نشست دیپلماسی اقتصادی و تجاری ایران و اوراسیا با تمرکز بر تجارت و سرمایه گذاری در محصولات کشاورزی، صنایع غذایی و تبدیلی در روز دوشنبه مورخ ١۴ آذرماه ١۴۰١ در مرکز همایشهای بین المللی صدا و سیما دانلود فایل پیوست 

سومین نشست دیپلماسی اقتصادی و تجاری ایران و اوراسیا با تمرکز بر تجارت و سرمایه گذاری در محصولات کشاورزی،
صنایع غذایی و تبدیلی در روز دوشنبه مورخ ١۴ آذرماه ١۴۰١ در مرکز همایشهای بین المللی صدا و سیما

دانلود فایل پیوست