شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی بهبود یافت/قطعی برق همچنان مشکل صنایع مختلف است

محدودیت‌های تأمین برق برای صنایع سیمان و فولاد در شهریورماه نیز باعث رشد منفی شاخص تولید این صنایع شد، به‌طوری که صنعت فلزات اساسی و کانی‌های غیرفلزی به ترتیب رشد منفی 1.5 و 2.4 درصد را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرده‌اند. البته این رشد منفی که این صنایع در ماه‌های تیر و […]

محدودیت‌های تأمین برق برای صنایع سیمان و فولاد در شهریورماه نیز باعث رشد منفی شاخص تولید این صنایع شد، به‌طوری که صنعت فلزات اساسی و کانی‌های غیرفلزی به ترتیب رشد منفی 1.5 و 2.4 درصد را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرده‌اند. البته این رشد منفی که این صنایع در ماه‌های تیر و مرداد تجربه کردند کمتر بوده است. به‌علاوه کاهش موجودی انبار در صنعت فلزات اساسی نشان می‌دهد که تقاضا برای محصولات این صنعت از تولید آنها پیشی گرفته است.

به گزارش اینپیا به نقل از اتاق بازرگانی تهران، بعد از کاهش رشد شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی در تیرماه و مردادماه که رشد این شاخص را به محدوده صفر درصد (نسبت به مدت مشابه سال قبل) رسانده بود، رشد این شاخص در شهریورماه (نسبت به مدت مشابه سال قبل) اندکی بهبود داشته و به 1.9 درصد رسیده است. پژوهشکده پولی و بانکی گزارش ماهانه تولید صنعتی با استفاده از اطلاعات شرکت های بورسی شهریور امسال را منتشر کرد.

محدودیت‌های تأمین برق برای صنایع سیمان و فولاد در شهریورماه نیز باعث رشد منفی شاخص تولید این صنایع شد، به‌طوری که صنعت فلزات اساسی و کانی‌های غیرفلزی به ترتیب رشد منفی 1.5 و 2.4 درصد را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرده‌اند. البته این رشد منفی که این صنایع در ماه‌های تیر و مرداد تجربه کردند کمتر بوده است. به‌علاوه کاهش موجودی انبار در صنعت فلزات اساسی نشان می‌دهد که تقاضا برای محصولات این صنعت از تولید آنها پیشی گرفته است.

صنعت محصولات شیمیایی در شهریورماه مشابه ماه‌های اخیر رشد تولیدی نزدیک به صفر داشته است. این در حالی است که فروش این صنعت در ماه‌های اخیر کمتر از تولیدش بوده که منجر به افزایش موجودی انبار در این صنعت شده است. صنعت خودروسازی و قطعات نیز کماکان رشد تولید بالای ۱۰ درصد (نسبت به مدت مشابه سال قبل) خود را حفظ کرده است و رشد فروش در این صنعت بیشتر از رشد تولید بوده است.

 

بهبود شاخص تولید صنعتی ماهانه

بیش از ۲70 شرکت صنعتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و فرابورس که به‌صورت ماهانه گزارش تولید خود را منتشر می‌کنند بیش از نیمی از تولید کشور را در اختیار دارند؛ لذا باتوجه‌به بررسی آمار این شرکت‌ها می‌توان وضعیت تغییرات تولید صنعت کشور را رصد کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که شاخص مستخرج از داده‌های این شرکت‌ها هم‌راستا با شاخص تولید صنعتی کل کشور است؛ لذا این شاخص در زمانی که شاخص‌های رسمی کل کشور با تأخیر منتشر می‌شوند و تواتر فصلی دارند، می‌تواند جایگزین خوبی برای آنها باشد و وضعیت تغییرات ۱ ماهانه صنعت را نشان دهد.

شاخص ها روند رشد شاخص تولید صنعتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته را از شهریور 97 تا مردادماه ۱۴00  را نشان می‌دهد. همچنین مقایسه شاخص تولید صنعتی محاسبه شده و شاخص تولید صنعتی مرکز آمار، حاکی از این است که بعد از کاهش قابل‌توجه تولید صنعتی در نیمه دوم سال ۱397 و ابتدای سال ۱398، رشد تولید این بخش از فصل چهارم ۱398 صنعت مثبت شد که این رشد مثبت تا انتهای سال ۱399 ادامه داشت. در سال ۱۴00 تولید صنعتی کماکان رشد مثبت خود را ادامه داد و در اردیبهشت‌ماه به نرخ رشد به 6.8 درصد و در خردادماه به رشد 7.7 درصد رسید.

این روند افزایشی رشد شاخص تولید در تیرماه متوقف شد و رشد شاخص تولید در این ماه به 3.1 درصد رسید. آمار تولید شرکت‌های بورسی در مردادماه نیز نشان می‌دهد که روند کاهشی رشد تولید که در تیرماه شروع شده در مردادماه نیز ادامه پیدا کرده و رشد شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی در این ماه به محدوده صفر درصد رسید. در شهریورماه این روند ادامه پیدا نکرد و رشد شاخص تولید صنعتی در این ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل به 1.9 درصد افزایش پیدا کرد.

بررسی شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی نشان می‌دهد که در ۱۴ ماه اخیر شاخص تولید این شرکت‌ها در بازه ۱00 تا ۱0۵ در نوسان بوده است که نشان می‌دهد میزان تولید شرکت‌ها نسبت به سال پایه شاخص یعنی سال ۱39۵ رشد محسوسی نداشته است.

براساس این گزارش، نکات مهمی که از بررسی آمار رشد صنایع در تیرماه استخراج می‌شود عبارت‌اند از اینکه محدودیت‌هایی تأمین برق صنایع سیمان و فولاد در شهریورماه مشابه تیرماه و مردادماه باعث رشد منفی شاخص تولید این صنایع شد. به‌گونه‌ای که رشد شاخص تولید فلزات اساسی نسبت به مدت مشابه سال قبل در سه ماه تابستان به ترتیب منفی 2.6، منفی 8.6 و منفی 1.5 درصد و برای صنعت کانی‌های غیرفلزی نیز به ترتیب  منفی 3.6، منفی 4.4 و منفی 2.4 درصد بوده است. البته کاهش تولید این صنایع در شهریورماه نسبت به مرداد و تیرماه کمتر بوده است.

طبق این گزارش، اگرچه رشد تولید صنعت خودروسازی نسبت به مدت مشابه سال قبل در ماه‌های اخیر روند نزولی داشته اما در شهریورماه کماکان رشد تولید این صنعت بالاتر از ۱0 درصد بوده است. صنعت محصولات شیمیایی در شهریورماه مشابه ماه‌های اخیر رشد مثبت نزدیک به صفر را داشته است. رشد تولید صنعت محصولات دارویی در پنج ماه اخیر به‌صورت متوالی منفی بوده است که این روند از ابتدای سال ۱398 بی‌سابقه است.