شاخص مدیران خرید چیست؟ /مدیران پلیمری برای حضور در این طرح چه کنند؟

از میان شاخص های متنوع و گوناگون اقتصادی که توسط کشورها و سازمان های بین المللی منتشر می شوند، شاخص (PMI) Purchasing Manager’s Index که در فارسی به اختصار شامخ نامگذاری شده است، یکی از مهم ترین شاخص های اقتصادی است که مورد پذیرش اکثر کشورهای توسعه یافته قرار دارد. درحال حاضر شاخص شامخ برای […]

از میان شاخص های متنوع و گوناگون اقتصادی که توسط کشورها و سازمان های بین المللی منتشر می شوند، شاخص (PMI) Purchasing Manager’s Index که در فارسی به اختصار شامخ نامگذاری شده است، یکی از مهم ترین شاخص های اقتصادی است که مورد پذیرش اکثر کشورهای توسعه یافته قرار دارد. درحال حاضر شاخص شامخ برای حدود 29000 بنگاه بخش خصوصی در بیش از 40 کشور دنیا محاسبه و منتشر می شود.

این شاخص که بر اساس پایش پرسشنامه ای به دست می آید، بینش آنی و تصویر سریعی از شرایط اقتصاد کلان به ویژه وضعیت رونق و رکود در بخش های صنعت و خدمات ارائه می دهد. ویژگی های این شاخص عبارتند از:

داده های شامخ به صورت ماهانه در روزهای ابتدایی ماه و پیش از انتشار داده های رسمی منتشر میشود.

شامخ، امکان مقایسه مستقیم بسیاری از کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه از طریق تولید داده های استاندارد شده را فراهم می سازد.

داده ها در شامخ بر اساس مستندات واقعی کسب وکارها و نه بر اساس نظرات شخصی و حدس مدیران جمع آوری می شوند.

به صورت مستمر و دقیق توسط بازارهای مالی، بانک های مرکزی، مراکز تصمیم گیری اقتصادی و رسانه ها در جهان پیگیری می شود.

در این راستا مرکز پژوهش های اتاق ایران و مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی و پایش اصل 44، طرح شاخص مدیران خرید را به اجرا در آورده اند که مدیران محترم صنعت پلیمر نیز می توانند برای شرکت در این طرح با کمیسیون بازرگانی انجمن ملی صنایع پلیمر ایران با شماره های 02144787131، 02144787146، 02144182892 تماس حاصل کنند.

در طرح شامخ، از پاسخ دهندگان خواسته میشود به 12پرسش مطرح شده در قالب سه معیار وضعیت نسبت به ماه پیش (بهتر شده، بدتر شده و یا تغییری نکرده است)، پاسخ دهند. در صورت انتخاب گزینه بیشتر از ماه قبل: عدد 1، گزینه بدون تغییر: عدد 5/0 و گزینه کمتر ازماه قبل: عدد صفر برای آن پرسش ثبت می شود.

مجموع حاصل ضرب درصد پاسخگویان به هریک از گزینه ها در عدد همان گزینه، مبین عدد شامخ در آن پرسش است. در نهایت معیار سنجش این شاخص عددی بین 0 تا 100 است. عدد 0 و 100 به ترتیب به معنای آن است که 100 درصد پاسخگویان گزینه “بدتر شده است” و “بهتر شده است” را انتخاب نموده اند، عدد 50 نشان دهنده عدم تغییر وضعیت نسبت به ماه قبل، بالای 50 نشانه بهبود وضعیت نسبت به ماه قبل و زیر 50 به معنای بدتر شدن وضعیت نسبت به ماه قبل است. بر این اساس، چنانچه عدد محاسبه شده زیر 50 باشد، اما از عدد محاسبه شده ماه قبل بیشتر باشد، نشان میدهد که سرعت بدتر شدن وضعیت، کاهش یافته است. در مقابل، چنانچه عدد محاسبه شده بالای 50 باشد اما از عدد ماه قبل کمتر باشد، نشان میدهد که سرعت بهبود وضعیت در مقایسه با ماه قبل، کاهش یافته است.