صویبنامه هیات وزیران درخصوص ارتقای سامانه های موجود و راه اندازی سامانه الکترونیکی یکپارچه تسهیلات

صویر نامه شماره ۱۱۱۲۹۶/ت ۵۹۷۳۹ ه مورخ ۲۳/۰۶/۱۴۰۱ ریاست جمهوری درخصوص تصویبنامه هیات وزیران درخصوص ارتقای سامانه های موجود و راه اندازی سامانه الکترونیکی یکپارچه تسهیلات ریالی و ارزی برای تمام بانک ها و موسسات اعتباری توسط بانک مرکزی دریافت فایل پیوست 

صویر نامه شماره ۱۱۱۲۹۶/ت ۵۹۷۳۹ ه مورخ ۲۳/۰۶/۱۴۰۱ ریاست جمهوری درخصوص تصویبنامه
هیات وزیران درخصوص ارتقای سامانه های موجود و راه اندازی سامانه الکترونیکی یکپارچه تسهیلات ریالی و ارزی
برای تمام بانک ها و موسسات اعتباری توسط بانک مرکزی

دریافت فایل پیوست