عرضه سهام شرکت های صنایع پتروشیمی خلیج فارس و پارس فولاد سبزوار

نامه سازمان خصوصی سازی درخصوص اطلاع رسانی عرضه سهام شرکت های صنایع پتروشیمی خلیج فارس و پارس فولاد سبزوار دریافت فایل پیوست 

نامه سازمان خصوصی سازی درخصوص اطلاع رسانی
عرضه سهام شرکت های صنایع پتروشیمی خلیج فارس و پارس فولاد سبزوار

دریافت فایل پیوست