فراخوان سومین همایش علمی-پژوهشی اقتصاد پنهان به دستگاه های عضو

نامه  ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز درخصوص فراخوان سومین همایش علمی-پژوهشی اقتصاد پنهان به دستگاه های عضو دانلود فایل پیوست 

نامه  ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز درخصوص فراخوان سومین همایش علمی-پژوهشی اقتصاد پنهان به دستگاه های عضو

دانلود فایل پیوست